Topná sezóna začíná. Máte v pořádku komín?

Topná sezóna začíná. Máte v pořádku komín?

|Vydáno 14.10.2012|

Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České republice?

Pohledem do statistiky zjistíme, že počet požárů způsobených komíny na území ne jen Moravskoslezského kraje dosahuje neustále vysokých čísel, jejichž počet neklesá. Každý majitel komína by měl dbát na to, aby příště nebyl započítán v této smutné statistice a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento právní předpis nahradil zastaralý právní předpis – vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která byla v platnosti bezmála 30 let a již neodpovídala současným podmínkám a požadavkům.

Platným nařízením vlády je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.

 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

  • před jejím uvedením do provozu,
  • při každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.

 

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:

  • revizním technikem komínů
  • specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

 

Kontrola spalinových cest

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou.

 

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

 

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

 

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

 

Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

 

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

 

Text: Odbor prevence HZS MSK 

-kaw- www.pozary.cz