Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Předmět činnosti

Základní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“):

provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,

provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,

podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje.

 

Při zásahové činnosti spolupracuje JSDH s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.

JSDH vykonává svou činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K zajištění akceschopnosti provádí JSDH pravidelnou odbornou přípravu svých členů.

Činnost JSDH je po materiální a finanční stránce zabezpečena obcí.

 

Majetek a vybavení JSDH

 K zajištění úkolů užívá JSDH majetek obce, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH mohou být zařazeny jen schválené druhy požární techniky a věcných prostředků PO.

 

Vymezení působnosti

 Základní úkoly plní JSDH v územním obvodu obce. V územních obvodech jiných obcí plní tyto úkoly v souladu s požárním poplachovým plánem okresu a pokyny operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje.

 

Velení a složení JSDH

 V čele JSDH stojí velitel jednotky.

 Velitele jmenuje a odvolává starosta obce po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci.

 Velitel JSDH zodpovídá za připravenost a veškerou činnost jemu podřízené jednotky obci.

 Velitel JSDH může svou funkci vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí.

 Členové JSDH jsou při činnosti v jednotce podřízeni veliteli JSDH.

 Jednotka SDH se skládá z velitele jednotky, velitele družstva, strojníka a dalších členů - hasičů. Seznam členů velitel průběžně aktualizuje a předkládá starostovi k podpisu.

 

Členství v jednotce SDH

Členem JSDH může být osoba starší 18-ti let,

Zdravotně způsobilá (kontrola u obvodního lékaře).

 

Kontaktní údaje JSDH Roštění

Telefon: 777 644 047 (Miroslav Pospíšilík - Velitel JSDH Roštění)

Web: www.sdhrosteni.cz

E-mail: info@sdhrosteni.cz

Adresa: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Roštění, Roštění 144, 768 43 Kostelec u Holešova