S jarem přichází sluníčko, ale také požáry

S jarem přichází sluníčko, ale také požáry

|Vydáno 21.03.2013|

Hasičí varují před vypalováním trávy a požáry v přírodě

S příchodem jara vrcholí snahy majitelů pozemků a zahrádkářů o zvelebení trávníků po zimě. Počasí láká k jarnímu úklidu, prořezávání ovocných stromů a zaschlých dřevin. Při spalování listí, větví ze stromků nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru rychle rozšířit a napáchat značné škody nebo ohrozit životy a zdraví lidí. Tyto požáry jsou v naprosté většině způsobeny nedbalostí lidí při manipulaci s otevřeným ohněm.

I když pálení suché trávy a listí není zákonem výslovně zakázáno, měla by se dodržovat základní pravidla.

 

Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že:

1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let;

2. na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení (voda, lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.);

3. ohniště je možno zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení pálení musí být oheň uhašen a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou;

4. pálení je možné provádět jen za bezvětří;

5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

 

Na základě zkušeností hasiči doporučují osobám, které se chystají pálení provádět, ohlásit tuto činnost na místně příslušné Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. V rámci Zlínského kraje je to Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, telefonní číslo 950 670 222, nebo rubrika „pálení“ na webových stránkách HZS Zlínského kraje - www.hzszlk.eu 

Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství požární techniky.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně pro přímé pomoci postiženým.

 

Hlášení o pálení musí obsahovat:

1. datum a čas pálení;

2. druh spalované látky;

3. přesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název);

4. zajištění asistence při pálení (požární hlídka, popřípadě požární jednotka s technikou);

5. jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka;

6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek;

7. uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj;

8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení;

9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.

 

Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit operačnímu středisku příslušného územního odboru Hasičského záchranného sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.