Pálení listí přináší zvýšené riziko požárů

Pálení listí přináší zvýšené riziko požárů

|Vydáno 10.11.2013|

Díky pálení listí, klestí či odpadu v rámci podzimních prací nebo plošnému vypalování starých suchých porostů, dochází každoročně ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku.

 

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním si od roku 2000 vyžádaly 22 obětí a zraněno bylo 350 osobJen v loňském roce 2012 zemřelo při těchto požárech 6 lidí, což je nejvíc od roku 2000. Způsobené škody se vyšplhaly na 194 milionů korun. Během devíti měsíců letošního roku evidujeme 140 takových požárů, které si vyžádaly 9 zraněných.

 

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy v letech 2000 - 2012

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
počet požárů 833 403 439 885 494 398 322 377 293 365 218 346 404
škoda mil. Kč 19,7 3,1 4,3 20,3 6,6 5,4 63,3 8,4 11,3 23,9 10,1 4,8 13,2
počet usmrcených osob 0 0 1 4 2 3 0 0 2 1 2 1 6
počet zraněných osob 28 16 19 55 66 10 16 16 16 16 18 41 33

 

Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky, například v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Rizikovým faktorem je zejména vítr.

 

Zákon vypalování porostů zakazuje

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

 

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porostyPři spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

 

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč. Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

 

I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a zejména starší lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace.

 

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

 důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,

 velikost hromad klestu a listí po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,

 při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,

 místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),

 místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

 místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně, po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,

 příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

 spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

 osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

 

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí

Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR