2. díl - Zásady poskytování první pomoci

2. díl - Zásady poskytování první pomoci

|Vydáno 30.01.2014|

V prvním díle základu poskytování první pomoci jsme si ukázali jak postupovat při zástavě dechu a oběhu, bězvědomí či dušení cizím tělesem. V dnešním díle si řekneme o dalších hrozících případech, které mohou nastat a jak správně v takové situaci poskytnout první pomoc postiženému.

 

Život ohrožující krvácení

1. zevní tepenné     - jasně červená stříkající krev (např. úrazy)

2. zevní žilní           - tmavá, volně vytékající krev (např. křečová žíla)

3. vnitřní krvácení   - bolesti břicha, postižený zvrací i čerstvou i natrávenou krev (kávová sedlina), 

                               muže být dušnost, kašel, vykašlává krev, neklid, kolabuje až bezvědomí, bílá až šedá barva 

                               kůže, opocení

4. první pomoc při vnitřním krvácení:     úlevová poloha, nepodávat nic k jídlu ani tekutiny ani léky 

5. první pomoc u zevního krvácení:        tlakový obvaz, zvednout končetinu, úlevová poloha postiženého, 

                                                          kterou zaujme sám

6. snažit se zjistit, co se stalo (úraz, ...)

7. co nejrychleji přivoláme odbornou pomoc na lince 155, přitom stále sledujeme stav postiženého

 

 

 

Úrazy

Umět včas poskytnout první pomoc při úrazu je nesmírně důležité, úrazy jsou nejčastější příčinou smrtí dětí a mladých lidí do 30 let věku (dopravní nehody, pády z výše ...).

 

1. zlomeniny      - zavřené bez porušení kožního krytu - zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat

                        - otevřené s poruchou kožního krytu - sterilně přikryjeme ránu otevřené zlomeniny, zafixujeme, 

                          nikdy se nepokoušíme nenapravovat, postižený zaujme úlevovou polohu, zachránce co 

                          nejrychleji přivolá odbornou pomoc na lince 155

2. řezné rány     - krytí, při velkém krvácení tlakový obvaz nebo stlačení 

3. bodné rány     - nevytahovat zabodnutý předmět z rány z krku, břicha - pak lepší postup pro 

                           chirurgické ošetření, bodné rány hrudníku - krýt neprodyšně igelitem ze 3 stran

4. úrazy hlavy     - bezvědomí (i krátkodobé několik sekund) nebo poruchy vědomí - zmatenost, desorientace, 

                           spavost, zvracení - riziko krvácení do mozku - sledovat postiženého a volat 155

5. popáleniny     - chladit vlažnou vodou, vždy chladit obličej, krk, dlaně rukou, pánevní dno a plosky nohou 

                        - vyvést postiženého mimo dosah tepelné noxy (tepelného zdroje) - ihned vysvléct 

                           kontaminovaný oděv, NIKDY VŠAK NEVYSVLÉKAT PŘIŠKVAŘENÝ ODĚV (např. šusťáky)

                        - NE celotělové chlazení zvláště malých dětí

                        - pozor na nadýchání se nebo výbuch - popálení dýchacích cest - otok sliznic 

                          dýchacích cest - dušení

6. omrzliny        - pomalu zahřívat, zlehka třít, nikoliv sněhem !

7. pády z výšky  - postiženého neposazovat !

                        - pokud je postižený při vědomí - úlevová poloha, zástava zevního krvácení, nedávat pít, 

                          neprodleně volat 155

                        - pokud je postižený v bezvědomí a dýchá - zotavovací poloha

                        - pokud je postižený v bezvědomí - nedýchá-li, okamžitě umělé dýchání s nepřímou masáží srdce

                       

 

 

Otravy neboli Intoxikace

Toxická látka pronikne do těla trávícím traktem, dýchacími cestami, kůží, sliznicemi.

 

1. zabránit dalšímu působení látky, pokusit se eliminovat nebezpečnou látku z těla

2. vyvolání zvracení slanou vodou - lžíce do sklenice vody do 1 hodiny od požití

3. NIKDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ U POŽITÍ BENZÍNU, PETROLEJE, NAFTY, PĚNIDEL, KYSELIN A LOUHŮ - (je zde příliš vysoké riziko vdechnutí zvratků a následného vzniku chemického zápalu, perforace jícnu a žaludku)

4. slanou vodu nepodávat nikdy dětem

5. otravy alkoholem:     vyvolat zvracení pokud postižený spolupracuje, pak uložit do stabilizované polohy, 

                                  sledovat, neponechat bez dozoru, neutéct !! popřípadě volat 155

6. otravy léky:              vyvolat zvracení do 1h od požití, vždy volat 155

7. otravy drogami:        obecně sledovat vědomí a dýchání, reakce na běžné podněty, pokud nemá náhled, 

                                   sebekontrolu, ohrožuje sebe nebo okolí - volat 155

8. otravy plyny:             vyvést ze zamořeného prostředí na vzduch, přitom neohrozit sebe

9. působení noxy na kůži, sliznice, oči:     oplachy tekoucí vodou několik minut

 

 

Křeče

Záškuby nebo extrémní napnutí určitých částí těla (končetiny, obličej) nebo celého těla.

 

1. křeče při horečce u dětí     - několik minut - zblednutí, promodrání, prohnutí dítěte do oblouku, oči v sloup, 

                                             chrčení - zabránit poranění, nechat odeznít, pak poloha na bok, volat 155

2. křeče u dospělých             - u epileptiků - snažit se zabránit pádu a zranění postiženého při záškubech - hlavy 

                                             (nárazy hlavy o podlahu, předměty) - podložit hlavu (polštářem, oděvem …), 

                                             nechat odeznít

3. nestrkat žádné předměty do úst postiženého, nesnažit se v průběhu křečí otevřít ústa (pozor na prsty zachránce !!)

4. po odeznění křečí sledovat dýchání     pokud dýchá - stabilizovaná poloha, stálé sledování stavu, klidný 

                                                                   přístup k postiženému, volat 155

                                                                 - nedýchá-li postižený - zaklonit hlavu, nazvednout bradu - 

                                                                   nezačne-li dýchat spontáně - zahájit umělé dýchání a nepřímou 

                                                                   masáž srdce

 

 

Ztížené dýchaní neboli Dušnost

Obvykle onemocnění srdce, plic, úraz, alergie, cizí těleso.

 

- dušnost při vdechu, při výdechu nebo kombinovaná 

- pacient dýchá s obtížemi, zrychleně a mělce, obtížně, stav se zhoršuje při pohybu, kašel s event. vykašláváním hlenů, krve, pěny ... zapojuje i přídatné svaly (krku, horních končetin, mezižeberní) 

- lapavé dechy - nejsou dostatečnou ventilací !!

 

1. ponechat postiženého v poloze, kterou sám zaujal při potížích

2. zajistit dostatek čerstvého vzduchu

3. postiženému pomoci aplikovat léky (spray) který má pro tuto potřebu,

4. rychle volat 155

5. sledovat, pokud dojde ke zhoršení, ztrátě vědomí - zahájit umělé dýchání + nepřímou masáž srdce

 

 

Akutní bolest

Náhle vzniklá, silná, nesnesitelná.

 

Lokalizace - zjistit kde vzniká

Určit charakter - stálá, kolikovitá, tlaková, tupá, bodavá, vystřelující

Propagace - kam postupuje

Závislost na pohybu - ano, ne

Doprovodné a následující příznaky - zvracení, průjem, křeče, zmatenost, horečka, obtížné močení, dušnost, světloplachost, ...

 

1. nepodávat žádné tekutiny ani léky

2. úlevová poloha

3. volat 155

 

 

Alergická reakce

Paradoxní, přestřelená celková reakce organismu na běžné látky, projevuje se zarudnutím, kopřivka po těle, extrémní otok, otoky dýchacích cest, dušnost, nemožnost polykání, otok jazyka, kolaps až náhlá zástava dechu a oběhu.

 

- po požití potravin (čokoláda, ovoce, ryby, koření, ...) 

- po štípnutí hmyzem

- po vdechnutí (pyly, prach, peří, …)

- po kontaktu s různými látkami (kovy, …)

- po aplikaci léků (antibiotika, analgetika, …)

 

1. při lokální reakci: chlazení, antihistaminika pokud má u sebe p.o., klidový režim

2. při větší reakci ihned volat 155, zatím klidový režim, antihistaminika, pokud má

3. pokud je postižený alergik a má u sebe Epipen, aplikovat přes oděv do paže, stehna

4. při bezvědomí:    - pokud dýchá - zotavovací poloha

                             - pokud nedýchá - zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce

 

Zdroj informací - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina